SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

faxové číslo kongresové odd.: + 421 2 5292 2022
E-mail na kongresové odd.: secretarysma@ba.telecom.sk

Kongresový koordinátor:

Valéria Petrovičová
Tel: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
Mobil: +421 905 530372
petrovicova@sls.sk

www.sls.sk

Bankové spojenie:

VÚB Bratislava-mesto
č. ú.: 4532-012/0200
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012

IČO: 00178624
DIČ: 2020795689
IČ DPH: SK2020795689

 

Odborná inštruktorka špecializačnej prípravy: Mária Juríková,  jurikova1@azet.sk, 02/59320635

Koordinátor webovej stránky: MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc., mondo@pobox.sk ,  037/6545900, fax: 037/6545965