Zoznam cievnych chirurgov so špecializáciou

MUDr. Šefránek,CSc. , r.1988
Chirurgia vertebrálnych artérií

MUDr. Galvánek Ján, r.1991
TOS

MUDr. Molčan Tibor, r.1991
AAA

MUDr. Korec Ladislav , r.1992
Miesto in situ venózneho bypassu v rekonštrukčnej chirurgii

Prof. MUDr. Mária Frankovičová, 14.5.1992
Cievny štep v mikrochirurgii.

MUDr. Kubis Ján, r.1993
Prevencia liečba komplikácií pri aortoilických rekonštrukciách

MUDr. Kostelničák Jozef, r.1993
Renovaskulárna hypertenzia u pohľadu angiochirurga

MUDr. Bencúr Ondrej, r.1993
Luigatúra lienálnej artérie pri traume sleziny

MUDr. Tomka Ján, r.1993
Význam karotickej endarterektómie v liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie

MUDr. Kon Jozef, r.1994
Včasné komplikácie po rekonštrukčných zákrokoch v aorto-femorálnej oblasti

MUDr. Machan Ľudovít, r.1994
Poranenia tepien

MUDr. Vaško Ján, r.1994
Poranenia ciev na hornej končatine

MUDr. Rusňák František, r.1995
Poranenia arteria poplitea

MUDr. Chlapík Dušan, r.1995
Aortobifemorálne bypssy

MUDr. Valocký Jozef, r.1996
Ischémia čreva- komplikácia chirurgie brušnej aorty

MUDr. Bányiová Eva, r.1997
Chronická mezenteriálna ischémia – chirurgická liečba

MUDr. Švec Ján, r.1997
Akútny ischemický syndróm dolných končatín

MUDr. Papán Ján, r.1997
Poranenie tepenného systému

MUDr. Horný Ľubomír, r.1997
Poranenia tepien HK

MUDr. Vrtík Luděk,CSc., r.1998
Periférne aneuryzmy dolnej končatiny

MUDr. Jurčo Rudolf, r.1998
Problémy indikácie a chirurgickej liečby defektov predsieňového septa v dospelom veku

MUDr. Petaršovič Miron, r.1998
Distálny bypass v liečbe ischemickej lézie diabetickej nohy

MUDr. Slezák Viliam,CSc, r.1998
Infekcie cievnych protéz

MUDr. Tutka Štefan, r.1998
Význam izolovanej profundoplastiky

MUDr. Bulejčík Ján, r.1998
Pooperačné pseudoaneuryzmy

MUDr. Bafrnec Libor, r. 1998
Karotické endarterektómie

MUDr. Škultéty Ján, r.1999
Protektívne opatrenia pri operáciach na karotickom riečisku

MUDr. Nehaj Vladimír, r.1999
Cievne chirurgická problematika diabetickej nohy

MUDr. Hoffmannová Tatiana, r.1999
Aneuryzmy torakoabdominálnej aorty

MUDr. Duda Ján, r.1999
Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga

MUDr. Kubíková Mária, r.1999
Súčasná taktika infraingvinálnych rekonštrukcií pri kritickej končatinovej ischémií

MUDr. Dulka Tomáš, r.1999
Súčasný pohľad na rekonštrukčné operácie v aortoiliackej oblasti pre obliterujúce ochorenia artérií dolných končatín

MUDr. Kováč Pavol, r.1999
Takayasuova choroba

MUDr. Kotzman Ľubomír, r.2000
Femoropopliteálne rekonštrukcie

MUDr. Janotík Pavel, r.2000
Rupturovaná aneuryzma brušnej aorty

MUDr. Mondek Peter, r.2001
Moderná diagnostika a liečba kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Šinák Igor, r.2001
Ischemický syndróm hornej končatiny

MUDr. Čupka Ivan, r.2001
Akútne oklúzie infrarenálnej aorty

MUDr. Berek Peter, r.2001
Chirurgická liečba chronickej venóznej insuficiencie

MUDr. Kurčík Dušan, r.2001
Biokompabilita Nitinolu

MUDr. Lofaj Peter, r.2002
Súčasný pohľad na subclavian steal syndróm – diagnostika a liečba

MUDr. Zita Zoroslav, r.2003
Aneuryzmy supraaortálnych vetiev aorty

MUDr. Kovács Vladimír, r.2003
Technické otázky karotickej endarterektómie

MUDr. Moláček Jíři, r.2004
Etiopathogenesis of Abdominal Aortic Aneurysm

MUDr. Slyško Roman, r.2004
Renovaskulárna hypertenzia

MUDr. Gaži Andrej, r.2019
Expalntácia aortálnych stentgraftov po EVAR

MUDr. Bajčíková Barbara, r.2019
Tumor glomus caroticum

MUDr. Lévay Ján, r.2020
Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga

MUDr. Oravec Tomáš, r.2020
Mezenteriálne ischémie

MUDr. Suran Tomáš, r.2020
Využitie a prínos riadenej podtlakovej liečby v cievnej chirurgii

MUDr. Marton Ernest, r.2020
Chirurgický a endovaskulárny manažment výdutí infrarenálnej aorty

MUDr. Beňo Maroš, r.2005
Endovaskulárna chirurgia

MUDr. Varga Zoltán, r.2005
Protetické infekcie a ich riešenie

MUDr. Galko Jaroslav, r.2005
Komplikácie AV – shuntov pre dialýzu a ich riešenie

MUDr. Horský Silvester, r.2000
Chirurgické možnosti riešenia obliterácií a stenóz vetiev oblúka aorty

MUDr. Kubíková Mária, r.2005
Koncepcia rozvoja cievnej chirurgie v SR

MUDr. Miček Jaroslav, r.2005
Vaskulárne komplikácie pri TOS

MUDr. Samek Peter, PhD., r.2005
Uplatnenie cievnej chirurgie pri onkologických ochoreniach

MUDr. Beňo Peter, r.2006
Aortoenterické fistuly

MUDr. Torma Norbert,PhD., r.2006
Komplikácie artério venóznych spojok a možnosti ich riešenia

MUDr. Talapková Renáta, r.2007
Prediktívne faktory vzniku komplikácií artériovenóznych fistúl pre hemodialýzu

MUDr. Vincze Oto, r.2007
Ischemické komplikácie čreva po infrarenálnych cievnych rekonštrukciach

MUDr. Šeliga Peter, r.2007
Komplikácie endovaskulárnych a chirurgických infrainguinálnych revaskularizčných výkonov

MUDr. Nagy Karol, r.2008
Aneuryzmy končatinových artérií

MUDr. Hlinka Ľuboš, r.2008
Periférne aneuryzmy

MUDr. Takács Róbert, r.2008
Tepnové rekonštrukcie v predkolennej oblasti

MUDr. Švarc Peter, r.2008
Cievne prístupy u dializovaných pacientov

MUDr. Varga Lórant, r.2008
Endarterektómia

MUDr. Leško Marián, r.2008
Chirurgická a endovaskulárna liečba proximálnej žilovek trombózy

MUDr. Bozalka Roland, r.2008
Hybridné výkony aneuryziem aortálneho oblúka

MUDr. Smola Andrej, r.2008
Katétrom usmernená arteriálna a venózna trombolýza v praxi angiochirurgického pracoviska

MUDr. Necpal Roman, r.2010
Pedálny bypass

MUDr. Talapková Renáta,PhD. , r.2010
Poranenia ciev končatín

MUDr. Kminiak Radoslav, r.2010
Trombectómie vena cava inferior pri karcinome obličiek

MUDr. Cséri Juraj, r.2011
Akútna mezenteriálna ischémia

MUDr. Andris Martin, r.2012
Extraanatomické bypassy u polymorbídnych pacientov a ich využitie pri terapii infekčných komplikácií v cievnej chirurgii

MUDr. Žúdelová Lýdia, r.2012
Arteriálne aneuryzmy extrakraniálneho úseku

MUDr. Podolec Milan, r.2012
Aneuryzmy viscerálnych artérií

MUDr. Glesk Peter, r.2012
Laparoskopická a robotnícka cievna chirurgia

MUDr. Lámala Róbert , r.2013
Možnosti riešenia kritickej končatinovej ischémie u pacientov s diabetes mellitus

MUDr. Takáč Radovan, r.2013
Cievne rekonštrukcie pri transplantácií obličiek, pankreasu a pečene

MUDr. Gajdošová Marcela, r.2013
Uzáverové ochorenia arteria poplitea a ich chirurgická liečba

MUDr. Kováč Ondrej, r.2014
Chirurgická liečba portálnej hypertenzie

MUDr. Kacz Martin, r.2014
Hybridné a kombinované výkony pri kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Patkaňová Lenka, r.2014
AVF a jej zriedkavé komplikácie

MUDr. Javiľáková Jana, r.2015
Aneuryzmy povrchového a hlbokého žilového systému

MUDr. Kuročka Martin, r.2015
Včasná karotická endarterektómia

MUDr. Jókúty Tibor, r.2016
Problematika implantácie cievnych protéz

MUDr. Dimitrios Papastavrou, r.2017
Ulcus cruris venosum

MUDr.Simona Mesárošová, r.2017
Súčasný pohľad na liečbu varixov DK

MUDr.Rusňák Marek, r.2017
Manažment cievneho prístupu pre hemodialýzu po transplantácií obličky

MUDr.Silvia Kissová, r.2017
Akútna končatinová ischémia

MUDr.Juraj Tóth, r.2017
Ochorenia arteriálneho systému vo femoro -popliteálnej oblasti a ich liečba

MUDr. Osuský Matej, r.2020
Debranching supraartových vetiev aorty

MUDr. Poništ Miroslav, r.2020
Amputácie dolných končatín pri PAO a DM

MUDr. Bedevelskyy Ivan, r.2020
Endovaskulárne techniky liečby CLI

MUDr. Zanovit Matej, r.2022
Leiomyosarkóm dolnej dutej žily

MUDr. Ondruška Matej, r.2022
Budd- chiariho syndróm

MUDr. Jandušíková Veronika, r.2022
Thoracic outlet syndróm

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Úloha karotickej endarterektómie v liečbe aterosklerotického postihnutia arteria carotis.“

MUDr. Marián Tomečko, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Angiogenéza pri ischemickej chorobe dolných končatín.“

MUDr. Martina Zavacká, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy, komplikácie a možnosti ich riešenia u pacientov v dlhodobom hemodialyzačnom programe.“

MUDr. Adriana Macková, Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy končatinových tepien.“

MUDr. Jana Pobehová, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Diagnostika a revaskularizačná liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vo femoropopliteálnej oblasti.“

MUDr. Pavel Staško, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Akútna končatinová ischémia a možnosti jej terapie.“

MUDr. Dávid Durkáč, Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Cievne poranenia.“

MUDr. Anna Markovičová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Cievne malformácie.“

MUDr. Adela Czetöová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy extrakraniálnych karotických tepien.“

Ivan Kopolovets, lekár, CSc., Dátum špecializačnej skúšky: 25. 11. 2020
Téma špecializačnej práce: „Viscerálna ischémia – princípy diagnostiky a liečby.“

MUDr. Tatiana Granda, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Možnosti zmiernenia následkov akútnej končatinovej ischémie.“

MUDr. Peter Urbán, Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba descendentnej hrudnej aorty.“

MUDr. Ivan Žurkovský, Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy pre potreby hemodialýzy.“

MUDr. Peter Štefanič, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba stenózy arteria carotis interna ako prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody.“

MUDr. Pavol Šulan, Dátum špecializačnej skúšky: 05.05.2022
Téma špecializačnej práce: „Súčasné možnosti liečby chronického venózneho ochorenia dolných končatín.“