Slovenská lekárska spoločnosť

Sekretariát
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

E-mail: secretarysma@sls.sk
Tel.: 00421 2 5292 20 20, 00421 2 5292 20 19
Fax.: 00421 2 5263 56 11
Mob.: 00421 905 530 372

Bankové spojenie

VÚB Bratislava-mesto
č. ú.: 4532-012/0200
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012

IČO: 00178624
DIČ: 2020795689
IČ DPH: SK2020795689

Kongresový koordinátor

FARMI – PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 6446 1555
Tel.: +421 2 6446 1614
E-mail: info@farmi-profi.sk

Fakturačné údaje
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021SWIFT: TATRSKBX

Odborná inštruktorka špecializačnej prípravy: Mária Juríková,  jurikova1@azet.sk, 02/59320635

Koordinátor webovej stránky: MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc., mondo@pobox.sk ,  037/6545900, fax: 037/6545965