Zoznam atestovaných cievnych chirurgov

 1. Prof. MUDr. Šefránek,CSc. , r.1988
  • Chirurgia vertebrálnych artérií
 2. Doc. MUDr. Žernovický František, r.1988
 3. MUDr. Galvánek Ján, r.1991
  • TOS
 4. MUDr. Molčan Tibor, r.1991
  • AAA
 5. MUDr. Korec Ladislav , r.1992
  • Miesto in situ venózneho bypassu v rekonštrukčnej chirurgii
 6. Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD , r. 1992 
  • práca: Cievny štep v mikrochirurgii.
 7. MUDr. Kubis Ján, r.1993
  • Prevencia liečba komplikácií pri aortoilických rekonštrukciách
 8. MUDr. Kostelničák Jozef, r.1993
  • Renovaskulárna hypertenzia u pohľadu angiochirurga
 9. MUDr. Bencúr Ondrej, r.1993
  • Luigatúra lienálnej artérie pri traume sleziny
 10. MUDr.Tomka Ján, PhD. r.1993
  • Význam karotickej endarterektómie v liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie
 11. MUDr. Kon Jozef, r.1994
  • Včasné komplikácie po rekonštrukčných zákrokoch v aorto-femorálnej oblasti
 12. MUDr.  Machan Ľudovít, r.1994
  • Poranenia tepien
 13. MUDr.  Vaško Ján, r.1994
  • Poranenia ciev na hornej končatine
 14. MUDr. Rusňák František, r.1995
  • Poranenia arteria poplitea
 15. MUDr.  Chlapík Dušan, r.1995
  • Aortobifemorálne bypassy
 16. MUDr.  Valocký Jozef, r.1996
  • Ischémia čreva- komplikácia chirurgie brušnej aorty
 17. MUDr.  Bányiová Eva, r.1997
  • Chronická mezenteriálna ischémia – chirurgická liečba
 18. MUDr. Švec Ján, r.1997
  • Akútny ischemický syndróm dolných končatín
 19. MUDr. Papán Ján, r.1997 
  • Poranenie tepenného systému
 20. MUDr. Horný Ľubomír, r.1997
  • Poranenia tepien HK
 21. Doc. MUDr. Vrtík Luděk,CSc., r.1998 
  • Periférne aneuryzmy dolnej končatiny
 22. MUDr. Petaršovič Miron, PhD., r.1998
  • Distálny bypass v liečbe ischemickej lézie diabetickej nohy
 23. MUDr. Slezák Viliam,CSc, r.1998
  • Infekcie cievnych protéz
 24. MUDr. Tutka Štefan, r.1998
  • Význam izolovanej profundoplastiky
 25. MUDr. Bulejčík Ján, r.1998
  • Pooperačné pseudoaneuryzmy
 26. MUDr. Bafrnec Libor, r. 1998
  • Karotické endarterektómie
 27. MUDr. Škultéty Ján, r.1999
  • Protektívne opatrenia pri operáciach na karotickom riečisku
 28. MUDr. Nehaj Vladimír, r.1999       
  • Cievne chirurgická problematika diabetickej nohy
 29. MUDr. Hoffmannová Tatiana, r.1999
  • Aneuryzmy torakoabdominálnej aorty
 30. MUDr. Duda Ján, r.1999    
  • Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga
 31. MUDr.  Kubíková Mária, r.1999
  • Súčasná taktika infraingvinálnych rekonštrukcií pri kritickej končatinovej ischémií
 32. MUDr. Dulka Tomáš, r.1999
  • Súčasný pohľad na rekonštrukčné operácie v aortoiliackej oblasti pre obliterujúce ochorenia artérií dolných končatín
 33. MUDr. Kováč Pavol, r.1999
  • Takayasuova choroba
 34. MUDr. Kotzman Ľubomír, r.2000    
  • Femoropopliteálne rekonštrukcie
 35. MUDr. Janotík Pavel, r.2000
  • Rupturovaná aneuryzma brušnej aorty
 36. MUDr. Mondek Peter, PhD., r.2001
  • Moderná diagnostika a liečba kritickej končatinovej ischémie
 37. MUDr. Šinák Igor, PhD., r.2001    
  • Ischemický syndróm hornej končatiny
 38. MUDr. Čupka Ivan, r.2001
  • Akútne oklúzie infrarenálnej aorty
 39. Doc. MUDr. Berek Peter, PhD., r.2001
  • Chirurgická liečba chronickej venóznej insuficiencie
 40. MUDr. Kurčík Dušan, r.2001
  • Biokompabilita Nitinolu
 41. MUDr. Lofaj Peter, PhD., r.2002
  • Súčasný pohľad na subclavian steal syndróm – diagnostika a liečba
 42. MUDr. Zita Zoroslav, r.2003
  • Aneuryzmy supraaortálnych vetiev aorty
 43. MUDr. Kovácz Vladimír, PhD., r.2003
  • Technické otázky karotickej endarterektómie
 44. MUDr. Maresch Martin, PhD., r.2003
  • Endovaskulárna liečba kontrolovanej ruptúry aneuryzmy abd.aorty
 45. Prof. MUDr. Moláček Jíři, PhD., r.2004
  • Etiopathogenesis of Abdominal Aortic Aneurysm
 46. MUDr. Slyško Roman, PhD., r.2004
  • Renovaskulárna hypertenzia
 47. MUDr. Beňo Maroš, PhD., r.2005
  • Endovaskulárna chirurgia

 48. MUDr. Varga Zoltán, r.2005
  • Protetické infekcie a ich riešenie
 49. MUDr. Galko Jaroslav, r.2005
  • Komplikácie AV – shuntov pre dialýzu a ich riešenie
 50. MUDr. Horský Silvester, r.2005
  • Chirurgické možnosti riešenia obliterácií a stenóz vetiev oblúka aorty
 51. MUDr. Janek Július, PhD., r.2005
  • Cievne komplikácie po transplantácií obličky
 52. MUDr. Kubíková Mária, PhD., r.2005
  • Koncepcia rozvoja cievnej chirurgie v SR
 53. MUDr. Miček Jaroslav, r.2005        
  • Vaskulárne komplikácie pri TOS
 54. MUDr. Samek Peter, PhD., r.2005    
  • Uplatnenie cievnej chirurgie pri onkologických ochoreniach
 55. MUDr. Beňo Peter, r.2006
  • Aortoenterické fistuly
 56. MUDr. Torma Norbert,PhD., r.2006
  • Komplikácie artério venóznych spojok a možnosti ich riešenia
 57. MUDr. Talapková Renáta, r.2007
  • Prediktívne faktory vzniku komplikácií artériovenóznych fistúl pre hemodialýzu
 58. MUDr.  Vincze Oto, r.2007
  -      Ischemické komplikácie čreva po infrarenálnych cievnych rekonštrukciach
 1. MUDr. Šeliga Peter, r.2007
  • Komplikácie endovaskulárnych a chirurgických infrainguinálnych revaskularizčných výkonov
 2. MUDr. Nagy Karol, r.2008    
  • Aneuryzmy končatinových artérií
 3. MUDr. Hlinka Ľuboš, r.2008 
  • Periférne aneuryzmy
 4. MUDr. Takács Róbert, PhD, r.2008
  • Tepnové rekonštrukcie v predkolennej oblasti
 5.  MUDr. Švarc Peter, r.2008     
  • Cievne prístupy u dializovaných pacientov
 6. MUDr.   Varga Lórant, r.2008     
  • Endarterektómia
 7. MUDr. Leško Marián, r.2008
  • Chirurgická a endovaskulárna liečba proximálnej žilovek trombózy
 8. MUDr. Bozalka Roland, r.2008
  • Hybridné výkony aneuryziem aortálneho oblúka
 9.  MUDr. Smola Andrej, r.2008
  • Katétrom usmernená arteriálna a venózna trombolýza v praxi angiochirurgického pracoviska
 10. MUDr. Necpal Roman, PhD., r.2010
  • Pedálny bypass
 11. MUDr. Talapková Renáta,PhD. , r.2010
  • Poranenia ciev končatín
 12. MUDr. Kminiak Radoslav, PhD., r.2010
  • Trombectómie vena cava inferior pri karcinome obličiek
 13. MUDr. Cséri Juraj, r.2011
  • Akútna mezenteriálna ischémia
 14. MUDr. Andris Martin, r.2012
  • Extraanatomické bypassy u polymorbídnych pacientov a ich využitie pri terapii infekčných komplikácií v cievnej chirurgii
 15. MUDr. Žúdelová Lýdia, r.2012
  • Arteriálne aneuryzmy extrakraniálneho úseku
 16. MUDr. Podolec Milan, r.2012
  • Aneuryzmy viscerálnych artérií
 17. MUDr. Glesk Peter, r.2012
  • Laparoskopická a robotnícka cievna chirurgia
 18. MUDr. Lámala Róbert , r.2013
  • Možnosti riešenia kritickej končatinovej ischémie u pacientov s diabetes mellitus
 19. MUDr. Takáč Radovan, r.2013
  • Cievne rekonštrukcie pri transplantácií obličiek, pankreasu a pečene
 20. MUDr. Gajdošová Marcela, r.2013
  • Uzáverové ochorenia arteria poplitea a ich chirurgická liečba
 21. MUDr. Kováč Ondrej, r.2014
  • Chirurgická liečba portálnej hypertenzie
 22. MUDr. Kacz Martin, r.2014
  • Hybridné a kombinované výkony pri kritickej končatinovej ischémie
 23. MUDr. Patkaňová Lenka, r.2014
  • AVF a jej zriedkavé komplikácie
 24. MUDr. Javiľáková Jana, r.2015
  • Aneuryzmy povrchového a hlbokého žilového systému
 25. MUDr. Kuročka Martin, r.2015
  • Včasná karotická endarterektómia
 26. MUDr. Jókúty Tibor, r.2016
  • Problematika implantácie cievnych protéz
 27. MUDr. Dimitrios Papastavrou, r.2017
  • Ulcus cruris venosum
 28. MUDr. Mesárošová Simona, r.2017
  • Súčasný pohľad na liečbu varixov dolných končatín
 29. MUDr. Kissová Silvia, r.2017
  • Akútna končatinová ischémia
 30. MUDr. Rusňák Marek, r.2017
  • Manažment cievneho prístupu pre hemodialýzu po transplantácií obličky
 31. MUDr. Tóth Juraj, r.2017
  • Ochorenia arteriálneho systému vo femoro-popliteálnej oblasti a ich liečba
 32. MUDr. Gaži Andrej, r.2019
  • Explantácia aortálnych stentgraftov po EVAR
 33. MUDr. Bajčíková Barbara, r.2019
  • Tumor glomus caroticum
 34. MUDr. Lévay Ján, r.2020
  • Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga
 35. MUDr. Oravec Tomáš, r.2020
  • Mezenteriálne ischémie
 36. MUDr. Suran Tomáš, r.2020
  • Využitie a prínos riadenej podtlakovej liečby v cievnej chirurgii
 37. MUDr. Marton Ernest, r.2020
  • Chirurgický a endovaskulárny manažment výdutí infrarenálnej aorty
 38. MUDr. Osuský Matej, r.2020
  • Debranching supraaortových vetiev aorty
 39. MUDr. Poništ Miroslav,r.2020
  • Amputácie dolných končatín pri PAO a DM
 40. MUDr. Bedevelskyy Ivan, r.2020
  • Endovaskulárne techniky liečby CLI
 41. MUDr. Zanovit Matej, r.2022
  • Leiomyosarkóm dolnek dutej žily
 42. MUDr. Ondruška Matej, r.2022
  • Budd- chiariho syndróm
 43. MUDr. Jandušíková Veronika, r.2022
  • Thoracic outlet syndróm
 1. MUDr. Milá Zdenka, r.2023
  • Intra- abdominálne vaskulárne kompresívne syndrómy a ich manažment
 2. MUDr. Bódiš Ľubomír, r.2023
  • Cerebrovaskulárne insuficiencia chirurgická vs.endovaskulárna liečba
 3. MUDr. Machajová Linda, r.2023
  • Komlikácie tunelizovaných dialyzačných katétrov
 4. MUDr. František Žernovický jr. - 2023
  • Nontermálne nontumescentné ablácie kmeňových varixov

Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Úloha karotickej endarterektómie v liečbe aterosklerotického postihnutia arteria carotis.“

MUDr. Marián Tomečko, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Angiogenéza pri ischemickej chorobe dolných končatín.“

Doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy, komplikácie a možnosti ich riešenia u pacientov v dlhodobom hemodialyzačnom programe.“

MUDr. Adriana Macková, Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy končatinových tepien.“

MUDr. Jana Pobehová, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Diagnostika a revaskularizačná liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vo femoropopliteálnej oblasti.“

MUDr. Pavel Staško, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Akútna končatinová ischémia a možnosti jej terapie.“

MUDr. Dávid Durkáč, Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Cievne poranenia.“

MUDr. Anna Markovičová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Cievne malformácie.“

MUDr. Adela Czetöová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy extrakraniálnych karotických tepien.“

Ivan Kopolovets, lekár, CSc., Dátum špecializačnej skúšky: 25. 11. 2020
Téma špecializačnej práce: „Viscerálna ischémia – princípy diagnostiky a liečby.“

MUDr. Tatiana Granda, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Možnosti zmiernenia následkov akútnej končatinovej ischémie.“

MUDr. Peter Urbán, Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba descendentnej hrudnej aorty.“

MUDr. Ivan Žurkovský, Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy pre potreby hemodialýzy.“

MUDr. Peter Štefanič, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba stenózy arteria carotis interna ako prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody.“

MUDr. Pavol Šulan, Dátum špecializačnej skúšky: 05.05.2022
Téma špecializačnej práce: „Súčasné možnosti liečby chronického venózneho ochorenia dolných končatín.“

MUDr. Lenka Bajužíková, Dátum špecializačnej skúšky: 03.11.2022
Téma špecializačnej práce: „Aktuálne trendy v liečbe varixov dolných končatín.“