Zoznam atestovaných cievnych chirurgov

 1. Šefránek,CSc. , r.1988
  • Chirurgia vertebrálnych artérií
 2. Galvánek Ján, r.1991
  • TOS
 3. Molčan Tibor, r.1991
  • AAA
 4. Korec Ladislav , r.1992
  • Miesto in situ venózneho bypassu v rekonštrukčnej chirurgii
 5. Kubis Ján, r.1993
  • Prevencia liečba komplikácií pri aortoilických rekonštrukciách
 6. Kostelničák Jozef, r.1993
  • Renovaskulárna hypertenzia u pohľadu angiochirurga
 7. Bencúr Ondrej, r.1993
  • Luigatúra lienálnej artérie pri traume sleziny
 8. Tomka Ján, r.1993
  • Význam karotickej endarterektómie v liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie
 9. Kon Jozef, r.1994
  • Včasné komplikácie po rekonštrukčných zákrokoch v aorto-femorálnej oblasti
 10.   Machan Ľudovít, r.1994
  • Poranenia tepien
 11.   Vaško Ján, r.1994
  • Poranenia ciev na hornej končatine
 12. Rusňák František, r.1995
  • Poranenia arteria poplitea
 13.   Chlapík Dušan, r.1995
  • Aortobifemorálne bypassy
 14.   Valocký Jozef, r.1996
  • Ischémia čreva- komplikácia chirurgie brušnej aorty
 15.   Bányiová Eva, r.1997
  • Chronická mezenteriálna ischémia – chirurgická liečba
 16.   Švec Ján, r.1997
  • Akútny ischemický syndróm dolných končatín
 17. Papán Ján, r.1997 
  • Poranenie tepenného systému
 18. Horný Ľubomír, r.1997
  • Poranenia tepien HK

 

 1. Vrtík Luděk,CSc., r.1998 
  • Periférne aneuryzmy dolnej končatiny
 2. Jurčo Rudolf, r.1998
  • Problémy indikácie a chirurgickej liečby defektov predsieňového septa v dospelom veku
 3. Petaršovič Miron, r.1998
  • Distálny bypass v liečbe ischemickej lézie diabetickej nohy
 4. Slezák Viliam,CSc, r.1998
  • Infekcie cievnych protéz
 5. Tutka Štefan, r.1998
  • Význam izolovanej profundoplastiky
 6. Bulejčík Ján, r.1998
  • Pooperačné pseudoaneuryzmy
 7. Bafrnec Libor, r. 1998
  • Karotické endarterektómie
 8. Škultéty Ján, r.1999
  • Protektívne opatrenia pri operáciach na karotickom riečisku
 9. Nehaj Vladimír, r.1999       
  • Cievne chirurgická problematika diabetickej nohy
 10. Hoffmannová Tatiana, r.1999
  • Aneuryzmy torakoabdominálnej aorty
 11. Duda Ján, r.1999    
  • Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga
 12.   Kubíková Mária, r.1999
  • Súčasná taktika infraingvinálnych rekonštrukcií pri kritickej končatinovej ischémií
 13. Dulka Tomáš, r.1999
  • Súčasný pohľad na rekonštrukčné operácie v aortoiliackej oblasti pre obliterujúce ochorenia artérií dolných končatín
 14.   Kováč Pavol, r.1999
  • Takayasuova choroba
 15. Kotzman Ľubomír, r.2000    
  • Femoropopliteálne rekonštrukcie
 16. Janotík Pavel, r.2000
  • Rupturovaná aneuryzma brušnej aorty
 17. Mondek Peter, r.2001
  • Moderná diagnostika a liečba kritickej končatinovej ischémie
 18. Šinák Igor, r.2001    
  • Ischemický syndróm hornej končatiny
 19. Čupka Ivan, r.2001
  • Akútne oklúzie infrarenálnej aorty
 20. Berek Peter, r.2001
  • Chirurgická liečba chronickej venóznej insuficiencie
 21. Kurčík Dušan, r.2001
  • Biokompabilita Nitinolu
 22. Lofaj Peter, r.2002
  • Súčasný pohľad na subclavian steal syndróm – diagnostika a liečba
 23. Zita Zoroslav, r.2003
  • Aneuryzmy supraaortálnych vetiev aorty
 24. Kovács Vladimír, r.2003
  • Technické otázky karotickej endarterektómie
 25. Maresch Martin, r.2003
  • Endovaskulárna liečba kontrolovanej ruptúry aneuryzmy abd.aorty
 26. Moláček Jíři, r.2004
  • Etiopathogenesis of Abdominal Aortic Aneurysm
 27. Slyško Roman, r.2004
  • Renovaskulárna hypertenzia
 28. Beňo Maroš, r.2005
  • Endovaskulárna chirurgia
 29. Varga Zoltán, r.2005
  • Protetické infekcie a ich riešenie
 30. Galko Jaroslav, r.2005
  • Komplikácie AV – shuntov pre dialýzu a ich riešenie
 31. Horský Silvester, r.2005
  • Chirurgické možnosti riešenia obliterácií a stenóz vetiev oblúka aorty
 32. Janek Július, r.2005
  • Cievne komplikácie po transplantácií obličky
 33. Kubíková Mária, r.2005
  • Koncepcia rozvoja cievnej chirurgie v SR
 34. Miček Jaroslav, r.2005        
  • Vaskulárne komplikácie pri TOS
 35. Samek Peter, PhD., r.2005    
  • Uplatnenie cievnej chirurgie pri onkologických ochoreniach
 36. Beňo Peter, r.2006
  • Aortoenterické fistuly
 37. Torma Norbert,PhD., r.2006
  • Komplikácie artério venóznych spojok a možnosti ich riešenia
 38. Talapková Renáta, r.2007
  • Prediktívne faktory vzniku komplikácií artériovenóznych fistúl pre hemodialýzu
 39.   Vincze Oto, r.2007

-      Ischemické komplikácie čreva po infrarenálnych cievnych    

       rekonštrukciach

 1. Šeliga Peter, r.2007
  • Komplikácie endovaskulárnych a chirurgických infrainguinálnych revaskularizčných výkonov
 2.   Nagy Karol, r.2008    
  • Aneuryzmy končatinových artérií
 3. Hlinka Ľuboš, r.2008 
  • Periférne aneuryzmy
 4. Takács Róbert, r.2008
  • Tepnové rekonštrukcie v predkolennej oblasti
 5.   Švarc Peter, r.2008     
  • Cievne prístupy u dializovaných pacientov
 6.   Varga Lórant, r.2008     
  • Endarterektómia
 7. Leško Marián, r.2008
  • Chirurgická a endovaskulárna liečba proximálnej žilovek trombózy
 8. Bozalka Roland, r.2008
  • Hybridné výkony aneuryziem aortálneho oblúka
 9.   Smola Andrej, r.2008
  • Katétrom usmernená arteriálna a venózna trombolýza v praxi angiochirurgického pracoviska
 10. Necpal Roman, r.2010
  • Pedálny bypass
 11. Talapková Renáta,PhD. , r.2010
  • Poranenia ciev končatín
 12. Kminiak Radoslav, r.2010
  • Trombectómie vena cava inferior pri karcinome obličiek
 13. Cséri Juraj, r.2011
  • Akútna mezenteriálna ischémia
 14. Andris Martin, r.2012
  • Extraanatomické bypassy u polymorbídnych pacientov a ich využitie pri terapii infekčných komplikácií v cievnej chirurgii
 15. Žúdelová Lýdia, r.2012
  • Arteriálne aneuryzmy extrakraniálneho úseku
 16.   Podolec Milan, r.2012
  • Aneuryzmy viscerálnych artérií
 17. Glesk Peter, r.2012
  • Laparoskopická a robotnícka cievna chirurgia
 18. Lámala Róbert , r.2013
  • Možnosti riešenia kritickej končatinovej ischémie u pacientov s diabetes mellitus
 19. Takáč Radovan, r.2013
  • Cievne rekonštrukcie pri transplantácií obličiek, pankreasu a pečene
 20. Gajdošová Marcela, r.2013
  • Uzáverové ochorenia arteria poplitea a ich chirurgická liečba
 21. Kováč Ondrej, r.2014
  • Chirurgická liečba portálnej hypertenzie
 22. Kacz Martin, r.2014
  • Hybridné a kombinované výkony pri kritickej končatinovej ischémie
 23. Patkaňová Lenka, r.2014
  • AVF a jej zriedkavé komplikácie
 24. Javiľáková Jana, r.2015
  • Aneuryzmy povrchového a hlbokého žilového systému
 25. Kuročka Martin, r.2015
  • Včasná karotická endarterektómia
 26. Jókúty Tibor, r.2016
  • Problematika implantácie cievnych protéz
 27. Dimitrios Papastavrou, r.2017
  • Ulcus cruris venosum
 28. Mesárošová Simona, r.2017
  • Súčasný pohľad na liečbu varixov dolných končatín
 29. Kissová Silvia, r.2017
  • Akútna končatinová ischémia
 30. Rusňák Marek, r.2017
  • Manažment cievneho prístupu pre hemodialýzu po transplantácií obličky
 31. MUDr. Tóth Juraj, r.2017
  • Ochorenia arteriálneho systému vo femoro-popliteálnej oblasti a ich liečba
 32. Gaži Andrej, r.2019
  • Explantácia aortálnych stentgraftov po EVAR
 33. Bajčíková Barbara, r.2019
  • Tumor glomus caroticum
 34. Lévay Ján, r.2020
  • Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga
 35. Oravec Tomáš, r.2020
  • Mezenteriálne ischémie
 36. Suran Tomáš, r.2020
  • Využitie a prínos riadenej podtlakovej liečby v cievnej chirurgii
 37. Marton Ernest, r.2020
  • Chirurgický a endovaskulárny manažment výdutí infrarenálnej aorty
 38. Osuský Matej, r.2020
  • Debranching supraaortových vetiev aorty
 39. Poništ Miroslav,r.2020
  • Amputácie dolných končatín pri PAO a DM
 40. Bedevelskyy Ivan, r.2020
  • Endovaskulárne techniky liečby CLI
 41. Zanovit Matej, r.2022
  • Leiomyosarkóm dolnek dutej žily
 42. Ondruška Matej, r.2022
  • Budd- chiariho syndróm
 43. Jandušíková Veronika, r.2022
  • Thoracic outlet syndróm

 

 

 1. Milá Zdenka, r.2023
  • Intra- abdominálne vaskulárne kompresívne syndrómy a ich manažment
 2. Bódiš Ľubomír, r.2023
  • Cerebrovaskulárne insuficiencia chirurgická vs.endovaskulárna liečba
 3. Machajová Linda, r.2023
  • Komlikácie tunelizovaných dialyzačných katétrov
 4. Žernovický František, r.2023
  • Nontermálne nontumiescentné ablácie kmeňových varixov

 

 

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Úloha karotickej endarterektómie v liečbe aterosklerotického postihnutia arteria carotis.“

MUDr. Marián Tomečko, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 03. 2010
Téma špecializačnej práce: „Angiogenéza pri ischemickej chorobe dolných končatín.“

MUDr. Martina Zavacká, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy, komplikácie a možnosti ich riešenia u pacientov v dlhodobom hemodialyzačnom programe.“

MUDr. Adriana Macková, Dátum špecializačnej skúšky: 12. 02. 2015
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy končatinových tepien.“

MUDr. Jana Pobehová, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Diagnostika a revaskularizačná liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vo femoropopliteálnej oblasti.“

MUDr. Pavel Staško, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Akútna končatinová ischémia a možnosti jej terapie.“

MUDr. Dávid Durkáč, Dátum špecializačnej skúšky: 26. 10. 2017
Téma špecializačnej práce: „Cievne poranenia.“

MUDr. Anna Markovičová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Cievne malformácie.“

MUDr. Adela Czetöová, Dátum špecializačnej skúšky: 15. 11. 2019
Téma špecializačnej práce: „Aneuryzmy extrakraniálnych karotických tepien.“

Ivan Kopolovets, lekár, CSc., Dátum špecializačnej skúšky: 25. 11. 2020
Téma špecializačnej práce: „Viscerálna ischémia – princípy diagnostiky a liečby.“

MUDr. Tatiana Granda, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Možnosti zmiernenia následkov akútnej končatinovej ischémie.“

MUDr. Peter Urbán, Dátum špecializačnej skúšky: 03. 06. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba descendentnej hrudnej aorty.“

MUDr. Ivan Žurkovský, Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Cievne prístupy pre potreby hemodialýzy.“

MUDr. Peter Štefanič, PhD., Dátum špecializačnej skúšky: 04. 11. 2021
Téma špecializačnej práce: „Chirurgická liečba stenózy arteria carotis interna ako prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody.“

MUDr. Pavol Šulan, Dátum špecializačnej skúšky: 05.05.2022
Téma špecializačnej práce: „Súčasné možnosti liečby chronického venózneho ochorenia dolných končatín.“

MUDr. Lenka Bajužíková, Dátum špecializačnej skúšky: 03.11.2022
Téma špecializačnej práce: „Aktuálne trendy v liečbe varixov dolných končatín.“