O SSCCH

O Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS (SSCCH) vznikla dňa 29. novembra 2001 v Bratislave na základe rozhodnutia prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Predchodcom odbornej spoločnosti bola Sekcia cievnej chirurgie v rámci Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v októbri 1997.

Členmi SSCCH sú lekári, ktorí profesijne a odborne zabezpečujú pacientom prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení vyplývajúci zo špecializačnej náplne odboru. Ide hlavne o cievnych chirurgov, chirurgov, angiológov a vaskulárnych radiológov, alebo lekárov ktorí sú v špecializačnej príprave v týchto odboroch.

Z multidisciplinárneho charakteru vaskulárnej medicíny vyplýva, že predmet záujmu (ochorenia periférnych ciev) sa objavuje v stanovách viacerých odborných spoločností, a  preto je medziodborová spolupráca a dodržiavanie multidisciplinárnych odporúčaní  odborných spoločností fundamentálnym predpokladom úspechu v diagnostike a liečbe cievnych ochorení.

K základných cieľom SSCCH patrí:

 • zastupovanie záujmov svojich členov pred štátnymi orgánmi, zdravotnými poisťovňami  a inými relevantnými štátnymi, stavovskými a odbornými autoritami prostredníctvom vypracovaných odborných stanovísk výboru spoločnosti a prostredníctvom hlavného odborníka pre cievnu chirurgiu ministerstva zdravotníctva SR s jeho poradným zborom (krajskými odborníkmi pre cievnu chirurgiu). Kontinuálne zlepšovanie prevencie, diagnostiky a liečby ochorení  cievneho arteriálneho a venózneho systému
 • definovanie  a implementácia moderných chirurgických a endovaskulárnych liečebných postupov cievnej chirurgie  klinickej praxe v kontexte s medzinárodným vývojom odboru a dostupnosťou cievno-chirurgickej starostlivosti v rámci SR
 • podpora vzdelávania a klinického výskumu v oblasti ochorení cievneho systému kompatibilného s krajinami EÚ v spolupráci s Európskou úniou medicínskych špecializácií (UEMS /UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES/)
 • podpora zavádzania nových  technológií v diagnostike a liečbe ochorení ciev
 • propagácia poznatkov o všetkých aspektoch cievnych ochorení medzi študentmi,  obyvateľstvom, stážistami a kolegami z iných lekárskych odborov
 • poskytovanie odborných stanovísk k obsahu a rozsahu cievno-chirurgickej starostlivosti v SR. Pripomienkovanie legislatívy týkajúcej sa postgraduálneho vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti vaskulárnej medicíny
 • podpora riešenia sociálnych, ekonomických, etických a právnych otázok, ktoré sa vzťahujú k cievnej chirurgii
 • vedenie Registra cievnej chirurgie v Slovenskej republike v spolupráci s inými odbornými spoločnosťami (chirurgickou, angiologickou, diabetologickou a intervenčne rádiologickou)
 • organizácia Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
 • podpora spolupráce so zahraničnými odbornými spoločnosťami a to najmä s Európskou spoločnosťou pre cievnu chirurgiu (ESVS – European Society for Vascular Surgery)
 • spoluúčasť na tvorbe štandardov a odporúčaní pre klasifikáciu, prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu cievnych ochorení