Správa z 37 výročného kongresu ESVS v Belfaste

Správa z 37 výročného kongresu ESVS v Belfaste 26-29. Septembra 2023

Ako  národný delegát Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie som sa zúčastnil výročného kongresu ESVS (European Society for Vascular Surgery), Európskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu. Kongres sa konal 26-29. Septembra v Belfaste, v kongresovom centre ICC Belfast. Kongres sa skladal z dvoch častí,  z ESVS agendy  a vlastného kongresu s odborným programom. ESVS agenda sa preberala pred samotným kongresom, od 8h do 12h 26.9.2023 v priestoroch ICC Belfast. Tejto agendy sa zúčastnili národní delegáti  ESVS a predsedníctvo ESVS.

Predsedníctvo tvorili:

Prezident Philippe Kohl, Zvolený prezident Ian Loftus. Zásupca zvoleného prezidenta Sebastian Debus, Editor in Chief  European Journal of Vascular and endovascular Surgery  Martin Bjork, generálny Sekretár Maarit Venermo, pokladník, Vincent Jongkind, predseda ESVS akadémie Igora Končar, Editor in Chief  European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vascular Forum, Melina Vega Ceniga

Agenda ESVS pozostávala zo štyroch bodov.

1. Uvítanie:

Schôdzu viedol prezident prof. Philippe Kohl a najskôr prebehlo zhodnotenie posledného mítingu, ktorý sa konal on-line 2.5. 2023. Potom prezident privítal 12 nových národných delegátov ESVS.

Následne prebiehali správy jednotlivých sekcií ESVS

2. Správy sekcií ESV

a) ESVS Akadémia (ESVS Academy) správu podal Igor Končar

V ESVS Academy sa uvoľnili pozície na : Pathway Leader Venous and Vascular Access, Koordinátor podporného tímu, Technický asistent, prihlášky na tieto pozície, boli prijaté.

ESVS Akadémia sa rozvíja v počte personálu, ale i rozsahom zamerania.

Akadémia usporiadala do 28.8.2023 53 workshopov, jednu CCVUS skúšku. 22 sponzorov prinieslo celkovo 262300 eur.

Plánom do budúcnosti je zvýšiť počet mítingov workshopov mimo výročný míting. Tiež využiť nové technológie ako Arteficial Intelligence, vyvinutie nových certifikátov a vytvorenie Fellowship programu.

 b) Správa za Vascunet Správu podal (C. J Budzt-Lilly).  Vascunet združuje 28 národných a lokálnych registrov. Prebehol úspešný Vascunet míting vo Švajčiarsku na jar v Zurichu.

Taktiež sa dokončila validácia Švajčiarskeho registra na jar tohto roku.  Päť nemocníc bolo validovaných vo Švajčiarsku pre Vaskunet.

Vaskunet pomáhal pri tvorbe ESVS guidelinov, ako napríklad Radiačná ochrana.

Je zámer kompletizovať dáta z U.K. v roku 2024. V roku 2024 prebehne Vascunet Meeting v Londýne.

 

c) Správa z Európskeho výskumného centra (European research Hub) predniesla ju Maarit Venermo

Vytvoril sa obsah centra, aby bolo možné lepšie prehliadať jeho aktivity a výstupy.

Vytvorili sa podmienky na spoluprácu centra s priemyslom.

Momentálne sa Európske výskumné centrum zameriava na vytvorenie registra hlbokých žilových trombóz, vytvorenie databázy aktívnych výskumných centier a tiež na tréning mladých cievnych chirurgov a na ich publikácie.

NUREA projekt sa zameriava na zavedenie AI do zobrazovacích metód. Týmto by sa dali dáta z Európskych vaskulárnych centier dali použiť pri predikcii rozmerov  aortálneho stentgraftu, a tiež pri zhodnocovaní operácii aorty. Jedná sa o prvý pokus o zavedenie AI pri diagnostike a zhodnotení výsledkov liečby aneuryziem abdominálnej aorty.

Ďalej sa podieľa Európske výskumné centrum na projekte Arterius, sa zameriava na vytvorenie bioresorbovateľného stentu a tiež na uvedenie prvých štúdií so stentom pokrytých sirolimom. V tomto projekte nie je plánovaný žiaden priamy kontakt lekára s firmami, všetky zisky idú priamo ESVS.

Aktívne výskumné centrá sa budú vyhľadávať na základe protokolu, ktoré vytvorí dané centrum, a ktoré obsahuje relevantné kritéria o centre. Dôležité je, aby dané centrum podávalo spoľahlivé dáta.

 

d) správa generálneho sekretára (General secretary report), predniesla ju Maarit Verneno.

Počet členov približne kopíruje počet členov z minulého roka, nepodarilo sa naplniť ambiciózny plán a to zvýšiť počet členov o 10%. Momentálne má ESVS 2917 členov.

Počet národných spoločností zostáva rovnaký ako minulý rok a to 32, tieto predstavujú 80% percent členstva v ESVS. Počet národných spoločností stúpol o 41% v za posledných 5 rokov.

Počet členov ESVS, ktorí nie sú v národných asociáciách, stúpol zo 110 v roku 2021 na 500 v roku 2023.

ESVS organizuje vedecké stretnutia, kongresy a spolupracuje s blízkymi spoločnosťami.

V štruktúrach ESVS sa zaplnilo 8 pozícií v roku 2023, prišlo 12 nových ESVS zástupcov a 13 nových národných zástupcov ESVT.

Tiež boli navrhnuté zmeny v legislatíve ESVS, ktoré boli na mítingu bezprostredne odsúhlasené.

 

e) finančná správa a správa IRBD, predniesol ju pokladník spoločnosti prof. V Jonkind

Aktuálny príjem od sponzorov je 918 000 eur, oproti plánovaným 950 000 eur.

Najväčším príjmom do pokladnice je členské, ktoré tvorilo za rok 2022 284 000 eur

Ďalej je to príjem z mítingov, čo bolo za rok 2022 204 000 eur a potom z Masterclassov, kde je zisk 54 000eur.

Rezervy ESVS na konci roku 2022 boli 1 500 000 eur.

Príjmy z workshopov na výročnom mítingu budú ďalej spracovávané cez IRBD. Pozorujeme 40% vzostup príjmov z týchto workshopov, ktoré prebiehajú v rámci výročného kongresu. No, naproti tomu je pokles príjmov zo sponzorstva z webinarov, podcastov, videí a e- knižnice. Toto je z časti, kvôli novým reguláciám v Číne.

Štvrtý exekutívny partnerom pre ESVS bol na rok 2023 potvrdený Philips. Popri hlavných sponzoroch: Medtronic, Cook, Gore.

Minulý výročný míting v roku 2022 bol finančne úspešný, aj napriek tomu, že Rím je drahé mesto.

Prof. Jonkind navrhol  5,5 % zvýšenie členského, a to vzhľadom k inflácii. Niektorí z národných reprezentantov navrhli, že toto zvýšenie členského by sa týkalo len pre plných členov. Pokladník navrhoval zvýšenie členského pre ESVS pre infláciu, a tiež aby sa predišlo skokovému zvýšeniu členského v ďalších rokoch.

Nakoniec sa odsúhlasilo zvýšenie členského pre plných členov. Pre tých čo mali členské 65 eur, členovia ESVT, by malo zostať v roku 2024 naďalej rovnaké.

 

f) správu Masterclass predniesol prof Ian Loftus:

Boli potvrdené termíny a miesta konania pre Masterclass na rok 2023 a to: 17. januára v St George Hospital v Londýne,  bude venovaný juxtarenálnym AAA. 31. januára v Amsterdame bude venovaný suprarenálnym AAA, 6. marca v Helsinkách bude venovaný infrainguinálnemu ochoreniu a 10. apríla v Maastrichte bude venovaný aortoilikálnym aneuryzmám.

 

g) Správa European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (EJVES) predniesol prof. Martin Bjork zo Švédska

Počet podaných článkov stúpol v roku 2023 oproti roku 2022. Znamená to určité oživenie oproti roku 2022, kedy bol pokles oproti roku 2021. Tiež stúpol počet prijatých článkov, no tie sú na vyššej úrovni než v minulosti.

Počet odmietnutých plných článkov je rovnaký.

Stúpa počet komentárov a krátkych článkov.

Stúpa tiež počet on-line článkov.

Osem  z  desať najviac citovaných článkov sú online a tri z toho sú guidelines.

Boli obsadené tri pozície v štruktúrach EJVES. Carlos Prendes ako section editor. Marie-Josee van Rijn a Petar Zlatanovic ako nový assistant editor.

EJVES bude naďalej vychádzať v tlačenej forme, pretože to stále ešte veľa lekárov požaduje a aj finančne sa to vypláca.

Aktuálny IF faktor EJVES je 5,7: čo je najviac zo všetkých časopisov, ktoré sa zaoberajú cievnou problematikou.

 

h) e-Knižnica (e-Library) správu predniesol prof. F Saucy.

Počet zdrojov v e-knižnici rapídne stúpa a pokrýva širokú škálu formátov.

Priemerne e- knižnicu používa 1301 používateľov mesačne.

Pripravuje sa prvý e-learningový model a to CLTI.

Mali by potom nasledovať ďalšie e-learningové moduly, ako ochorenia karotíd.

 

i) správa European Journal of Vascular end Endovascular Surgery Vascular Forum( EJVES VF). Predniesla ho Vega de Ceniga.

Stúpa počet článkov podaných do tohto časopisu.

EJVES VF zaznamenal úspech a po prvý krát mu bol pridelený IF faktor na rok 2022, a to 0,6.

Hlavnými konkurentmi tohto časopisu sú (Journal of Vascular surgery -Cases, Innovations and techniques, Vascular)

Časopis má vzostup 104% na príjmoch od roku 2019.

Tento časopis prijíma i kazuistiky a mohol byť časopisom, kde by mohli naši mladí cievni chirurgovia publikovať.

Ja osobne som robil review pre tento časopis. Bola to kazuistika. V tomto časopise vidím určitý priestor pre našich lekárov.

 

j) správa EVST European Society of Vascular Trainee predniesol ju dr. Dabravolskaite

ESVT uskutočnilo tento rok obrovské množstvo aktivít. ESVT sa stáva v rámci ESVS čoraz viac viditeľné.

Uskutočnilo sa prvé vydanie ESVT online Competition

Turecko, Ukrajina a Chorvátsko sú momentálne reprezentované v ESVT rade a sú tiež vo výbore na prípravu guidelines.

Do roku 2024 si dáva ESVT za úlohu zvýšiť počet členov, a posilniť svoju účasť na ESV konferenciách .

 

k) správu o guidelines predniesol prof. Wanheinen

v roku 2024 by mali byt publikované nové guidelines na Periférne artériové ochorenie a na aneuryzmy brušnej aorty.

Mali by byt tiež publikované Consensus statemnet pre rok 2024

Wanheinenen predstavil tiež plán zvýšiť vizibilitu guidelines cez krátke videá-

Publikovanie guidelines v EJVES zvyšuje Impakt faktor tohto časopisu, pretože práva guidelines sú najviac citované články.

 

Voľba prezidenta

Na výbore prebiehala tiež voľba prezidenta na roky 2025-2026. Predstavili sa štyria kandidáti:

  • Prof. Nabil Chakfé (Francúzko)
  • Prof. Athanasios Giannoukas (Grécko)
  • Prof. Armando Mansilha ( Portugalsko)
  • Prof. Zoran Rancic ( Švajčiarsko)

Po troch kolách bol nadpolovičnou väčšinou zvolený prof. Armando Manshilha z Portugalska, ktorý je momentálne i predsedom UEMS.

Rotácia výročného kongresu.

Predniesla Mercherz z agendy ESVS

Vzhľadom, k tomu, že miesta kongresov sa neustále menia, prináša to určité ťažkosti usporiadateľom: Musia organizovať kongres stále v nových priestoroch iných centier. Ďalej, tiež nie je možné vyjednať s majiteľmi kongresových centier zľavu, pretože toto sa stále mení. Preto bolo navrhnuté, aby sa kongres, aspoň čiastočne konal na jednom mieste.

Delegátmi bola schválená rotácia v zmysle: jeden rok fixné miesto kongresu, druhý rok voliteľné miesto kongresu, ktoré sa bude každý druhý rok meniť.

Bola predložená analýza 11 európskych miest, ktoré by boli vhodné pre kongres. No nakoniec k voľbe boli predložené len tie, ktoré vyhovujú po stránke finančnej, ale veľkosti a aj dostupnosti kongresového centra. Jednalo sa o mestá. Praha, Brusel, Madrid a Lisabon.

Tajným hlasovaním bol zvolený Lisabon.

Takže výročné ESVS kongresy v rokoch 2027, 2029 a 20231 sa budú konať v Lisabone, v rokoch medzi tým sa budú meniť, aby bola zabezpečená i možnosť iným mestám sa prezentovať .

Mne osobne sa táto myšlienka páčila.

Tiež je otázka, či nezorganizujeme kongres i my niekedy v Bratislave, event v Tatrách?

Témy od delegátov    

Od delegátov zaznela otázka spolupráce ESVS s inými spoločnosťami. Predsedníctvom ESVS bola poukázané, že ESVS spolupracuje s národnými asociáciami cievnych chirurgov a asociovanými spoločnosťami, napríklad pri tvorbe Guidelines, a tiež sa účastní na národných mítingoch. Tiež sa plánuje určitá forma účasti na Európskom kardiologickom kongrese 2024.

National secretary meeting 28.9.

Viedla ho Maarit Venermo a bola venovaná vaskulárnym centrám. Jedno vaskulárne centrum by malo byť na 800 000-1 500 000 obyvateľov. Napríklad Holandsko, ktoré ma asi 15 miliónov obyvateľov, má 14 vaskulárnych centier, UK s 65 miliónmi obyvateľov má 60 centier zaoberajúcich sa aortálnou chirurgiou. Toto približne zodpovedá jednému centru na jeden milión obyvateľov.

No potom sú krajiny ako Fínsko, kde je na 5,5 milióna  obyvateľov 12 vaskulárnych centier. Švajčiarsko s 9 miliónmi má  23 cievnych centier.

Problémom, je že napríklad vo Fínsku, niektoré centrá nespĺňajú minimálny počet výkonov pre chirurgickú  liečbu AAA, ktoré je stanovené na minimálne 20 výkonov ročne, no transport do centra, ktoré toto kritérium spĺňa, by bol príliš ďaleko.

Potom prišiel prof. Mansilha z UEMS a podal správu o skúškach na FEBVS

Boli skúšky FEBVS, z 28 kandidátov 4 skúšku neurobili.

Hľadajú sa skúšajúci pre skúšku FEBVS. Kritériá sú 5 rokov po skúške FEBVS, alebo 15 rokov poštandardnej národnej atestácii bez FEBVS.

Potom od 26. 9. do 29.9. prebiehal vlastný kongres.

Prednášky prebiehali vo viacerých sekciách. Snažil som sa navštevovať oficiálne ESVS prednášky. No bolo to veľké množstvo informácií a snažil som sa rozdeliť informácie, ktoré ma zaujali  podľa topiky.

 

Karotídy:   V tejto sekcii dominovala analýza publikovaných guidelines, kde by pacienti s asymptomatickou stenózou, mali mať ešte jeden rizikový faktor, aby boli indikovaný k liečbe. Tento rizikový faktor môže byť buď funkčný, alebo morfologický. Medzi morfologické rizikové faktory patrí nepravidelný povrch stenózy, mäkký plát, hemorágia do plátu, rýchle progredujúca stenóza. Medzi funkčné rizikové faktory patrí napríklad prekonaná mozgová ischémia v minulosti. Pacient indikovaný k operácii asymptomatickej stenózy nad 70% by mal mať ešte jeden rizikový faktor.

Ďalej bola rozoberaná metaanalýza trialov porovnávajúcich CEA a CAS, ktorá ukazuje, že CEA je lepšia než CAS.

 

Aortoiliakálne postihnutia:  V týchto sekciách všade dominoval EVAR. Bola venovaná pozornosť Endoleakom druhého typu, so záverom, že ak endoleak II. typu vedie k nárastu rozmerov aneuryzmy je nutné ho riešiť, pretože v 5% môže viesť k ruptúre AAA.

V liečbe aortoiliakálnych aneuryziem dominuje EVAR.

Bolo zdôraznené, že klesá počet otvorených výkonov a na niektorých pracoviskách sa cvičia  lekári v príprave na operačnú liečbu AAA na  kadaveroch.

Prvý krát zazneli prednášky o tom, že rozmery a charakter aneuryziem brušnej aorty bude hodnotiť Umelá inteligencia- AI, a že v budúcnosti bude indikácia k operácii aneuryzmou bude na základe hodnotenia Umelou inteligenciou

 

Periférne tepny. V tejto oblasti väčšinou dominuje endovaskulárna liečba.

Chirurgická liečba sa robí pri TASC C/D. Ak sa robí periférny bypass mal by byť vykonaný s VSM.  

 

Viscerálne tepny : Zaznela prednáška, že vo Francúzku centrá na liečbu akútnej viscerálnej ischémie.

Pri uzávere a. mesenterica superior môže byť mortalita až 87%. No v centrách kde sú cievni a brušní chirurgovia, majú až 70% zachovanie vitallity čreva a 50% resekcií čreva.

 

V sekcii ESVT zaznela i víťazná prednáška z nášho kongresu v Jasnej, pekne prezentoval dr. Bakirli

Celkovo bol výročný kongres ESVS prínos po teoretickej aj praktickej stránke a mladí chirurgovia pred a po atestácii by mali byť čo najviac zapojení do rôznorodých aktivít ESVS ! No aktivita by mala prichádzať i z ich strany.

Vladimir Sihotský        Košice 3.12. 2023